Begroting 2017

13.1: Algemene inkomsten en post onvoorzien

Inleiding

We begroten onze onroerend zaakbelasting, de roerende zaakbelasting, de hondenbelasting, de logiesbelasting, het saldo van de financieringsfunctie, het gemeentefonds, de rente van reserves van voldoende omvang en de dividenden zo zorgvuldig mogelijk. In dit deelprogramma laten we het historisch overzicht zien van deze onderdelen.

In onderstaande grafiek zijn lasten en baten verantwoord op kostencategorieën

  • Baten op de kostencategorie

  • Lasten op de kostencategorie

Bestaand beleid (baten)
(bedragen x € 1.000 )

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Onroerend zaakbelasting

60.087

62.658

63.872

65.253

66.608

67.984

Roerende zaakbelasting

96

73

74

74

75

76

Hondenbelasting

853

852

863

858

872

878

Logiesbelasting

1.153

1.057

1.167

1.167

1.167

1.167

Saldo financieringsfunctie

5.803

1.242

1.617

121

708

211

Gemeentefonds

439.296

443.556

437.476

446.597

453.042

458.747

Post onvoorzien

-46

-100

-100

-100

-100

-100

Rente reserves

2.359

1.936

747

120

120

120

Dividenden

2.428

1.128

1.524

337

337

337

Totaal

512.029

 512.402

507.240 

514.427

522.829

529.420

Bestaand beleid (Lasten)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Te betalen VPB

-

0

0

0

0

0

Totaal

 -

 0

Voor een uitgebreide toelichtingen verwijzen we naar de volgende paragrafen: