Begroting 2017

12.2: Gebiedsgericht werken

Inleiding

Het gebiedsgericht werken is één van de pijlers onder het coalitieakkoord ‘Voor de Verandering’.Het voorliggende gebiedsprogramma is door de gebiedsteams onder aansturing van de wijkwethouders in overleg met de wijk opgesteld. Het gebiedsprogramma bestaat uit een algemeen en gebieds-specifiek deel, onderverdeeld naar stadsdelen en de daaronder vallende wijken en buurten. We onderscheiden vijf deelgebieden (stadsdelen): Centrum, Oude Wijken, Zuid, Oost en West. Voor een deel bevat het programma de inzet van wijkwethouders-budgetten, voor het leeuwendeel is er sprake van specifiek benoemde wijkprojecten en activiteiten. Voor het beleid verwijzen wij naar Paragraaf 1: Integraal gebiedsgericht werken.

Financiële paragraaf.
Het gebiedsprogramma kent een basisprogramma en een aanvullend programma. Het basisprogramma kent een omvang van € 5,07 miljoen in 2017. Het nieuwe programma Positief Opgroeien ter grootte van € 320.000 vormt hiervan onderdeel. In dit aanvullende programma worden stedelijke budgetten gematcht aan wijk-specifieke opgaven met een inzet op passende projecten en activiteiten in de wijk.

Het basisprogramma ter grootte van € 5 miljoen wordt als volgt gedekt:

Omschrijving ( bedragen x € 1.000)

Bedrag

 Extra nieuw beleid

1.000

Middelen klein verkeer

200

Middelen beheer en onderhoud

620

 Veiligheidsmiddelen (straathoekwerk/stratenaanpak/buurtconciërges)

350

Middelen maatschappelijke participatie

300

Middelen wijken voor Jeugd

700

Duurzaamheidsmiddelen

200

Middelen armoede beleid

200

Incidentele middelen extra beleid 2017

1.000

Vrijval gebiedsbudget 2016

500

Totaal

5.070

We gaan uit van de volgende verdeling over het algemene programma en de gebiedsspecifieke delen

Gebieds-specifieke delen (bedragen x € 1.000)

Bedrag

Algemeen

1.070

Stadsdeel Centrum

600

Stadsdeel oude wijken

800

Stadsdeel Zuid

800

Stadsdeel West

900

Stadsdeel Oost

900

In onderstaande grafiek zijn lasten en baten verantwoord op kostencategorieën

  • Baten op de kostencategorie

  • Lasten op de kostencategorie