Begroting 2017

9.2: Afvalinzameling en -verwerking

Inleiding

In dit deelprogramma gaat het over alle activiteiten die samenhangen met het inzamelen en verwerken van afval. We streven hierbij naar vermindering van de hoeveelheid afval per inwoner en zoveel mogelijk hergebruik.

In onderstaande grafiek zijn lasten en baten verantwoord op kostencategorieën

  • Baten op de kostencategorie

  • Lasten op de kostencategorie

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Beoogd
 2016

Beoogd
 2017

% afval dat wordt hergebruikt

57%

57%

58%

60%

Daarnaast verantwoorden we onder dit deelprogramma voor zover bekend de volgende wettelijke indicatoren. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Wettelijke indicator(en)

Behaald 2014

Behaald 2015

Beoogd 2016

Beoogd 2017

Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner)

163

161

159

157