Begroting 2017

8.1: Gezinnen

Inleiding

Het bieden van voldoende kwalitatief goede huisvestingsmogelijkheden voor gezinnen (huishouden van één of twee personen met kind(eren) die samen een leefeenheid vormen) is één van de belangrijkste doelen in het woonbeleid. We willen dat het aantal gezinshuishoudens dat in de stad blijft of komt wonen toeneemt. De mogelijkheid tot het binden van gezinnen hangt af van vraag en aanbod. We gaan er vanuit dat we vooral gezinnen die naar de regio Groningen-Assen verhuizen kunnen behouden voor de stad.

In dit deelprogramma gaan we in op het bouwen in de bestaande stad en op uitleglocaties. Bij deze locaties gaat het overigens niet alleen over woningbouw voor gezinnen, ook andere doelgroepen kunnen hier worden bediend. We gaan in 2017 inzetten op een versnelling van de woningbouwproductie bij binnenstedelijke locaties, maar ook Meerstad. Mede gelet op de verwachte groei van de woningbehoefte, gaan we ook op zoek naar potentieel nieuwe woningbouwlocaties in binnenstedelijk gebied.

In onderstaande grafiek zijn lasten en baten verantwoord op kostencategorieën

  • Baten op de kostencategorie

  • Lasten op de kostencategorie

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting
 2016

Beoogd
 2017

Aantal gezinnen (met 1 of meerdere kinderen) dat is verhuisd naar de regio Groningen-Assen

375

436

450

450

Aantal gezinnen (met 1 of meerdere kinderen)  binnen de gemeente Groningen

21.132

21.524

21.600

21.800

Aantal gezinnen dat verhuist van de regio Groningen-Assen naar de gemeente Groningen

170

185

180

180

Aantal toegevoegde grondgebonden woningen in de uitleg (exclusief jongerenhuisvesting)

31

86

106

250

Aantal toegevoegde grondgebonden woningen in de bestaande stad (exclusief jongerenhuisvesting)

400

412

275

150

% gezinshuishouden dat (zeer) tevreden is over de woonomgeving

7,5

-

> 75%

> 75%

% gezinshuishouden dat (zeer) tevreden is over de woningkwaliteit

7,6

-

> 80%

> 80%.

Daarnaast verantwoorden we onder dit deelprogramma voor zover bekend de volgende wettelijke indicatoren. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Wettelijke indicator(en)

 Behaald 2013

 Behaald 2014

Behaald 2015

Begroting 2016

% Demografische druk

31,9%

31,9%

31,9%

32,2%

Gemiddelde WOZ-waarde (x € 1.000)

166

157

152

154

Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen)

9,6

10,7

11,6

-