Begroting 2017

3.1: Onderwijskansen

Inleiding

In het deelprogramma Onderwijskansen bundelen we ons beleid gericht op het creëren van optimale onderwijsvoorwaarden en –voorzieningen. We willen dat alle kinderen en jongeren in Groningen zich naar eigen aard en talent ontplooien en zich probleemloos ontwikkelen. Ook zien we ze graag opgroeien tot verantwoordelijke burgers en goed voorbereid op de arbeidsmarkt komen.

We willen bijdragen aan kwalitatief onderwijs dat goed op elkaar aansluit. Dit onderwijs biedt de ondersteuning die aansluit bij de leerlingen en tegemoetkomt aan de vraag op de arbeidsmarkt. Het daagt kinderen en jongeren optimaal uit om zich te ontwikkelen en bereidt hen zo goed mogelijk voor op de toekomst. Dit hebben we met de onderwijsinstellingen – van voorschoolse instellingen tot en met de Rijksuniversiteit Groningen vastgelegd in het Groninger Onderwijspact 2013.

Door het vervallen van de rol van de CITO-eindtoets wordt vanaf 2015 gebruik gemaakt van de middentoets vanuit het LOVS in plaats van de CITO-eindtoets. Daarmee is een vergelijking met voorgaande jaren niet meer mogelijk

In onderstaande grafiek zijn lasten en baten verantwoord op kostencategorieën

  • Baten op de kostencategorie

  • Lasten op de kostencategorie

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten.Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Beoogd

 2016

Beoogd
 2017

Gemiddelde score toets groep 8 Groningen
(landelijk)

534,7
(534,8)

-

-

-

Gemiddelde score begrijpend lezen Groningen
(landelijk)

-

60,7
(55,0)

minimaal landelijk gemiddelde

minimaal landelijk gemiddelde

Gemiddelde score rekenen Groningen
(landelijk)

-

113,7
(112,0)

minimaal landelijk gemiddelde

minimaal landelijk gemiddelde

Niet-werkende werkzoekenden jonger dan 27 jaar zonder startkwalificatie

760 (32% )

1.020 (33%)

lager

lager

Daarnaast verantwoorden we onder dit deelprogramma voor zover bekend de volgende wettelijke indicatoren. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Wettelijke indicator(en)

 2013

2014

2015

2016

% achterstandsleerlingen 4 t/m 12 jaar

10,4%

7,6%